ОДК -Инвестиционо одржавање зграде по уговору

Ознака услуге ОДК
Назив услуге Инвестиционо одржавање зграде по уговору
Опис и начин обрачуна

Задужење инвестиционог одржавања зграде обрачунава се на основу Уговора између скупштине стамбене заједнице и фирме извођача радова на инвестиционом одржавању зграде. Начин расподеле задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице (у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл. Гласник РС бр. 104/2016 и чланом 3. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова Сл. Гласник РС бр 43/93). Ова Одлука доноси се већином гласова чланова скупштине стамбене заједнице који су власници више од половине површине посебних делова у односу на збир површина свих посебних делова или у складу са правилима власника.

Корисник уплате Фирма извођач радова на инвестиционом одржавању зграде по Уговору.
Цена

Цена је дефинисана Уговором.