Обједињена наплата

Обједињена обрада података и наплата комуналних услуга је поред изградње и одржавања Општег Информационог Система као и изградње, одржавања и пружања услуга у Телекомуникационом систему, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавање обављања комуналних делатности од локалног интреса („Сл. лист Града Новог Сада”, брoj 69/13). Обављање поменутих комуналних делатности Град Нови Сад је као оснивач поверио Јавном комуналном предузећу „Информатика“ Нови Сад и Одлуком о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. Лист Града Новог Сада“, бр.8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

Обједињена обрада података је основ за успешну обједињену наплату. Без ажурних и тачних података нема ни високог процента наплативости при чему треба имати у виду да наплаћена средства чине материјалну основу за функционисање комуналног система Града Новог Сада.

Послове обједињене наплате комунално-стамбених и других услуга обавља ЈКП „Информатика“ Нови Сад у своје име, а за рачун комуналних и других предузећа, привредних друштава и предузетника која учествују у обједињеној наплати.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад обавља и послове информисања корисника, пријема и решавања рекламација по рачунима обједињене наплате.