Objedinjena naplata

Objedinjena obrada podataka i naplata komunalnih usluga je pored izgradnje i održavanja Opšteg Informacionog Sistema kao i izgradnje, održavanja i pružanja usluga u Telekomunikacionom sistemu, komunalna delatnost od lokalnog interesa utvrđena Odlukom o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa i poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti od lokalnog intresa („Sl. list Grada Novog Sada”, broj 69/13). Obavljanje pomenutih komunalnih delatnosti Grad Novi Sad je kao osnivač poverio Javnom komunalnom preduzeću „Informatika“ Novi Sad i  Odlukom o objedinjenoj naplati komunalno-stambenih i drugih usluga („Sl. List Grada Novog Sada“, br.8/94, 12/95 i 9/97-odluka USRS) definisao način naplate komunalnih usluga i obaveze učesnika u objedinjenoj naplati.
 
Objedinjena obrada podataka je osnov za uspešnu objedinjenu naplatu. Bez ažurnih i tačnih podataka nema ni visokog procenta naplativosti pri čemu treba imati u vidu da naplaćena sredstva čine materijalnu osnovu za funkcionisanje komunalnog sistema Grada Novog Sada.
 
Poslove objedinjene naplate komunalno-stambenih i drugih usluga obavlja JKP „Informatika“ Novi Sad u svoje ime, a za račun komunalnih i drugih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika koja učestvuju u objedinjenoj naplati.
 
JKP „Informatika“ Novi Sad obavlja i poslove informisanja korisnika, prijema i rešavanja reklamacija po računima objedinjene naplate.