Telekomunikacije

Ogranak za telekomunikacione tehnologije bavi se poslovima izgradnje, održavanja i pružanja usluga  telekomunikacionog sistema.
 
JKP „Informatika“ Novi Sad je preduzeće čiji je primarni cilj unapređenje telekomunikacionog sistema Grada. Izgradnja optičke infrastrukture započeta je 2002. godine sa ciljem da funkcionalno poveže sve interaktivne servise Grada Novog Sada. Zahteve visokih bitskih brzina, visoke pouzdanosti i raspoloživosti efikasno mogu da obezbede praktično samo savremene telekomunikacije bazirane na optičkoj infrastrukturi. Iz tog razloga je opredeljenje da se u izgradnji i razvoju komunalne komunikacione infrastrukture Grada Novog Sada komunalna komunikaciona mreža gradi optičkim kablovima.
 
Moderan i skalabilan sistem, jedinstven u Srbiji, inicijalno je bio investicija JKP „Informatika“ Novi Sad kako u materijalnom, tako i u humanom i tehničkom smislu. Međutim, od 2007. godine prepoznat je značaj ovog projekta za budućnost Grada kao i značaj u svakodnevnoj primeni u životu građana.
 
Telekomunikaciona optička infrastruktura od 2008. godine dobija status infrastrukture od komunalnog značaja. Na ovaj način, stavljen je znak jednakosti sa značajem vodovoda i toplane u svakodnevnom funkcionisanju Grada. Po Odluci JKP „Informatika“ Novi Sad je preduzeće koje obavlja poslove izgradnje, održavanja i pružanja usluga telekomunikacionog  sistema.
 
Telekomunikacije i servisi:
 
Nadzor nad građevinskim i elektro radovima na telekomunikacionoj mreži
Formiranje seta tehničkih uslova i dokumentacije neophodne za priključenje
Izdavanje saglasnosti za projektnu dokumentaciju
Tehnički prijem i priključenje na optičku telekomunikacionu infrastrukturu
Upravljanje, kontrola i eksploatacija telekomunikacionih sistema
Projektovanje, izgradnja i održavanje LAN i MAN mreža
Bežični internet
Video nadzor javnih površina
IP telefonija
Danas, zahvaljujući MAN mreži velikog kapaciteta, koja se sastoji od preko 200 km optičkih kablova položenih na užem i širem terenu grada, više od 75% teritorije Novog Sada pokriveno je optičkim kablovima, a povezivanje udaljenih tačaka po gradu se obavlja preko WIFI tehnologije.