Како да смањим (изменим) број чланова домаћинства?

Уколико је странка у колективном типу становања у којем постоји легитимно изабрани Председник Скупшине зграде, промену броја чланова домаћинства мора да овери потписом и печатом Председник Скупштине зграде.

Одјава умрлог члана домаћинства са адресе простора која је идентична адреси пребивалишта из л.к. врши се на основу Извода из Матичне књиге умрлих.

Уколико зграда нема Председника Скупштине зграде странка је дужна да изврши промену броја чланова домаћинства тако што подноси Захтев који поред њега уз навођење броја л.к. потписују и најмање два члана Скупштине зграде (потпис члана и број л.к.) са истог водомера. Уколико је у питању индивидуални тип становања и за простор је везан један водомер, Захтев оверава својим потписом и број л.к. власник простора. Уколико се више простора налази на једном водомеру потребно је да Захтев потпишу подносилац захтева и већина власника простора уз навођење броја л.к. У случају да се број чланова своди на нулу или ако власник не може постићи договор са осталим власницима простора, потребна је оверена изјава два сведока.