Koje su najčešće reklamacije na računima za stambeno-komunalne usluge?

  • na visinu iznosa
Stranke najčešće upućuju reklamacije na visinu iznosa računa. Zaduženja za sve servise na računu dobijaju se od davaoca usluga. Ukoliko je eventualno došlo do greške od strane davaoca usluga , isti dostavlja knjižno odobrenje na osnovu koga se umanjuje (stornira) zaduženje i tako umanjen račun može se platiti na našem šalteru odnosno uplatnicom u pošti - banci.
Ukoliko stranka ima reklamaciju na pojedine servise na računu, iste se rešavaju na samom šalteru reklamacija, a ukoliko postoji potreba stranka se upućuje kod davalaca usluga – komunalnih preduzeća.
 
  • na neredovno očitavanje  vodomera i iznosa zaduženja servisa hladna voda
Za reklamacije na servis hladna voda, a u vezi sa utroškom i obračunom, korisnik može da se obrati na svakom šelteru reklamacija u poslovnicama JKP "Informatika" Novi Sad i u kancelariji za reklamacije na Bul. cara Lazara 3. Ukoliko stranka dobije knjižno odobrenje od JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad, a zaduženje za utrošenu hladnu vodu je i dalje visoko, potrebno je da se obrate JKP „Informatika“ Novi Sad u kancelariju za reklamacije na Bul. cara Lazara 3, kako bi korisniku bilo omogućeno da plaća račun na rate. Broj rata zavisi od iznosa na računu. Ukoliko ispravljen račun žele da plate u celosti, takav račun mogu da plate samo na šalteru JKP „Informatika“ Novi Sad.
Ako se korisnik individualnog vodomera žali na neredovno očitavanje vodomera, može sam da ga očita i da stanje prijavi na  brojeve telefona JKP „Vodovod i kanalizacija" Novi Sad  021/ 48-83-364,48-83-371
 
  • nedostatak objašnjenja stavki na fakturi za poslovni prostor
objašnjenje stavki nalazi se na poleđini SVAKE fakture
 
  • visok račun za troškove utrošene enerije za zagrevanje tople vode 
Ukupni troškovi energije vezani za određenu podstanicu dele se na ukupan broj članova vezanih za tu podstanicu. Dinarski iznos za svaki mesec JKP „Informatika“ Novi Sad dobija od JKP „Novosadska  toplana“ Novi Sad. U slučaju da korisnik želi da reklamira račun potrebno je da se obrati na telefon 48-81-188 JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad.