ОДД-Текуће одржавање лифтова

Ознака услуге ОДД
Назив услуге Текуће одржавање лифтова
Опис и начин обрачуна

Задужења текућег одржавања лифтова обрачунавају се на основу уговора између скупштине стамбене заједнице и фирме која се бави одржавањем лифтова. Начин расподеле задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице ( у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, СЛ. Гласник РС бр. 104/2016 и чланом 5. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова Сл. Гласник РС бр. 43/93). Ова Одлука доноси се већином гласова чланова скупштине стамбене заједнице или у складу са правилима власника.

Корисник уплате Фирма која врши текуће одржавање лифтова по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.