КАМ-Затезна камата

Ознака услуге КАМ
Назив услуге Затезна камата
Опис и начин обрачуна

За неблаговремено плаћене трошкове из претходних месеци, зарачунава се законскa затезнa каматa према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Корисник уплате Корисници уплата (предузећа и други даваоци услуга) на чијим ставкама је настало кашњење уплате.