ЧИС-Чистоћа

Ознака услуге ЧИС
Назив услуге Сакупљање, транспорт и одлагање отпада
Опис и начин обрачуна

Број евидентираних чланова домаћинства множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате ЈКП "Чистоћа", Нови Сад или JKП „Белило“ Сремски Карловци
Цена

Цена сервиса  сакупљања,транспорта и одлагања отпада  предузећа ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је 162,69 дин месечно по члану домаћинства.

Цена сервиса сакупљања и транспорта отпада предузећа  ЈКП "Белило" Сремски Карловци је 160,96 дин. по члану домаћинства

Од 1. априла 2018. године накнада за депоновање отпада плаћа се по цени од 77,00 динара по просторној јединици на територији Општине Сремски Карловци.