ЧИС-Чистоћа

Ознака услуге ЧИС
Назив услуге Сакупљање, транспорт и одлагање отпада
Опис и начин обрачуна

Број евидентираних чланова домаћинства множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате ЈКП "Чистоћа", Нови Сад или JKП „Белило“ Сремски Карловци
Цена

Цена сервиса  сакупљања,транспорта и одлагања отпада  предузећа ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је 205,00  динара месечно по члану домаћинства (са ПДВ-ом).

Ценовник  ЈКП „Чистоћа“  Нови Сад се примењује од 01.08.2023. године.

 

Цена сервиса сакупљања и транспорта отпада предузећа  ЈКП "Белило" Сремски Карловци је 220 дин. по члану домаћинства

Од 1. априла 2018. године накнада за депоновање отпада плаћа се по цени од 77,00 динара по стамбеном простору  на територији Општине Сремски Карловци.