Које су најчешће рекламације на рачунима за стамбено-комуналне услуге?

На висину износа

Странке најчешће упућују рекламације на висину износа рачуна. Задужења за све сервисе на рачуну добијају се од даваоца услуга. Уколико је евентуално дошло до грешке од стране даваоца услуга , исти доставља књижно одобрење на основу кога се умањује (сторнира) задужење и тако умањен рачун може се платити на нашем шалтеру односно уплатницом у пошти - банци. Уколико странка има рекламацију на поједине сервисе на рачуну, исте се решавају на самом шалтеру рекламација, а уколико постоји потреба странка се упућује код давалаца услуга – комуналних предузећа.

На нередовно очитавање водомера и износа задужења сервиса хладна вода

За рекламације на сервис хладна вода, а у вези са утрошком и обрачуном, корисник може да се обрати на сваком шелтеру рекламација у пословницама ЈКП "Информатика" Нови Сад и у канцеларији за рекламације на Бул. цара Лазара 3. Уколико странка добије књижно одобрење од ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, а задужење за утрошену хладну воду је и даље високо, потребно је да се обрате ЈКП „Информатика“ Нови Сад у канцеларију за рекламације на Бул. цара Лазара 3, како би кориснику било омогућено да плаћа рачун на рате. Број рата зависи од износа на рачуну. Уколико исправљен рачун желе да плате у целости, такав рачун могу да плате само на шалтеру ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Ако се корисник индивидуалног водомера жали на нередовно очитавање водомера, може сам да га очита и да стање пријави на бројеве телефона ЈКП „Водовод и канализација" Нови Сад 021/ 48-83-364,48-83-371

Недостатак објашњења ставки на фактури за пословни простор

објашњење ставки налази се на полеђини СВАКЕ фактуре

Висок рачун за трошкове утрошене енерије за загревање топле воде

Укупни трошкови енергије везани за одређену подстаницу деле се на укупан број чланова везаних за ту подстаницу. Динарски износ за сваки месец ЈКП „Информатика“ Нови Сад добија од ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад. У случају да корисник жели да рекламира рачун потребно је да се обрати на телефон 48-81-188 ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.