Obavešenje o obradi podataka o ličnosti

JKP „ Informatika“ Novi Sad, Bulevar cara Lazara br.3 (u daljem tekstu: „Informatika“) obaveštava da , postupajući u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br.97/2008,104/2009,68/2012,107/2012), lične podatke o fizičkim licima, vlasnicima i korisnicima stambenih jedinica odnosno korisnicima komunalnih usluga prikuplja na osnovu Odluke o objedinjenoj naplati komunalno - stambenih i drugih usluga, obrađuje, koristi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

„Informatika“ prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica, vlasnika odnosno korisnika stambenih jedinica u svrhu ispunjenja obaveza propisanih navedenom odlukom.

Prikupljene podatke „Informatika“ prosleđuje pravnim subjektima i trećim licima koja po zakonu ili po prirodi posla moraju imati pristup tim podacima.

Sve podatke „Informatika“ kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti čuva u skladu sa zakonom kao poslovnu tajnu i obrađuje, primenom svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite.

Zbirke podataka koje obrađivač (zaposleni u „Informatici“) čuva i obrađuje registruju se u Centralnom registru zbirki podataka u skladu sa zakonom.

Fizičko lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom.

„Informatika“ je odgovorna prema fizičkom licu čije podatke prikuplja i obrađuje, ukoliko to lice dokaže da su podaci obrađivani suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.