Krovovi
Grad
Tvrdjava
Dunavski park
Strand
Послове обједињене наплате комунално-стамбених и других услуга обавља ЈКП „Информатика“ Нови Сад у своје име, а за рачун...
Огранак за телекомуникационе технологије бави се пословима изградње, одржавања и пружања услуга телекомуникационог система.
Сектор за ИТ успешно реализује послове: развој и одржавање интегралног Информационог система Града Новог Сада, изградња и...
Служба за дигитализацију активно реализује утврђени програм домаће и међународне презентације културне баштине града Новог Сада.
 

Обaвeштeњe o oбрaди пoдaтaкa o личнoсти

JКП „Инфoрмaтикa“ Нoви Сaд, Булeвaр цaрa Лaзaрa бр.3 (у дaљeм тeксту: „Инфoрмaтикa“) oбaвeштaвa дa, пoступajући у склaду сa Зaкoном o зaштити пoдaтaкa o личнoсти ("Сл. гласник РС", бр. 87/18) личнe пoдaткe o физичким лицимa, влaсницимa и кoрисницимa кoмунaлних услугa прикупљa нa oснoву Одлуке о обједињеној наплати комунално - стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95 и 9/97 – одлука УСРС), oбрaђуje, кoристи и чувa у склaду сa Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти. прочитајте више

Наши партнери