15. Mám informácie o preplatení na účte. Na koho sa obrátiť?

Ak je informácia o preplatku na účte, uhradené faktúry si môžete skontrolovať na reklamačných a informačných pultoch v pobočkách VKP Informatika Nový Sad. Zamestnanci vás odkážu na príslušný útvar, ktorý sa zisteným preplatkom bude zaoberať.

Informáciu o preplatku na účte za bytové priestory získate aj na kontaktnom telefóne 021 4895 061 a o preplatku na prevádzkarne aj na kontaktnom telefóne 021 4895 086.