ХЛВ - Хладна вода

Ознака услуге ХЛВ
Назив услуге Хладна потрошна вода
Опис и начин обрачуна

Водомере очитавају инкасанти ЈКП "Водовод и канализација" једном месечно, а у случају када се из неког разлога водомер не очита, задужује се паушално-аконтацијом у висини просечног месечног утрошка. Потрошачи у договору са  запосленима у ЈКП „Водовод и канализација“ могу да доставе стање са водомера телефоном на 48 83 364 или 48 83 366, а за пословне потрошаче достпан je телефон 48 83 374. Стање се може доставити и путем електронске поште на е адресу kontakt.centar@vikns.rs
 

Када један водомер снабдева више стамбених улаза, или када један улаз учествује у расподели утрошка са више водомера, укупна потрошња тако узетих водомера и улаза дели се на све чланове домаћинства у становима који су повезани са заједничким водомером, а затим се припадајући део множи јединичном ценом по кубном метру. Због тога је изузетно важно пријавити тачан број чланова домаћинства. За промену броја чланова у стамбеним заједницама задужен је управник/професионални управник стамбене зграде.
Цена по кубном метру зависи од тога да ли је потрошач у групи стамбених или пословних потрошача, а блок-тарифа за кориснике стамбених простора се примењује према званичном тумачењу рационалне потрошње (тренутно је то 5 кубних метара по члану домаћинства за хладну потрошну воду). До ове границе примењује се редовна цена по кубном метру, а изнад ње увећана цена по блок-тарифи.

 

Приликом обрачуна потрошње, узимају се у обзир и неутрошени кубици из претходног месеца (до 5 m³ /члану) и та разлика се такође обрачунава по редовној цени.


 

 

Корисник уплате ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад
Цена
Цена услуге са урачунатим ПДВ-ом је:
 
За индивидуалне потрошаче укупан износ 112,09 динара/m3
 
Хладна потрошна вода 68,76 динара
 
Одвођење отпадних вода 43,33 динара
 
         
 
Блок тарифа за индивидуалне потрошаче (обрачунава се за потрошњу већу од 5 m³ по члану домаћинства) 205,33 динара/ m³
 
Хладна потрошна вода 162,00 динара
 
Одвођење отпадних вода 43,33 динара
 
Цене су изражене у динарима за 1 m³воде. ПДВ је урачунат у цену. Ценовник се примењује од 01.08.2023.
 
 
За пословне потрошаче укупан износ 263,90 динара
 
 Хладна потрошна вода 162,00 динара
 
 Одвођење отпадних вода  101,90 динара