Скупштинa стамбене заједнице

Функционисање и надлежност Скупштине стамбене заједнице уређени су Законом о становању и одржавању стамбених зграда  и Уредбом о одржавању стамбених зграда.

  • Закон о становању и одржавању стамбених зграда ("Сл. Гласник РС" бр.104/2016) ступио на снагу 1.1.2017. године. У складу са чланом 16 Закона, стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде. Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела. Регистри стамбених заједница прописани Законом успоставиће се у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Закона, а водиће их надлежна Градска управа. Обавезни органи стамбене заједнице су скупштина и управник. Скупштина стамбене заједнице може на основу одлуке скупштине или правила власника поверити управљање професионалном управнику.
  • Уредбом о одржавању стамбених зграда ближе се уређује начин одржавања стамбених зграда и станова, одређују врсте радова на одржавању, начин организовања послова одржавања као и друга питања од значаја за обезбеђење коришћења стамбених зграда и станова на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине.

 

Саветодавну помоћ у вези примене Закона о становању и одржавању зграда пружа Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад, Народног фронта 53.

Надзор над применом Закона врши комунална и грађевинска инспекција.