Obavešenje o obradi podataka o ličnosti

JKP „Informatika“ Novi Sad, Bulevar cara Lazara br.3 (u daljem tekstu: „Informatika“) obaveštava da, postupajući u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/18) lične podatke o fizičkim licima, vlasnicima i korisnicima komunalnih usluga prikuplja na osnovu Odluke o objedinjenoj naplati komunalno - stambenih i drugih usluga („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 8/94, 12/95 i 9/97 – odluka USRS), obrađuje, koristi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

„Informatika“ prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica, vlasnika odnosno korisnika stambenih jedinica u svrhu ispunjenja obaveza propisanih navedenom odlukom.

Prikupljene podatke „Informatika“ prosleđuje pravnim subjektima i trećim licima koja po zakonu ili po prirodi posla moraju imati pristup tim podacima.

Sve podatke „Informatika“ kao obrađivač podataka o ličnosti čuva u skladu sa zakonom kao poslovnu tajnu i obrađuje, primenom svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite.

Fizičko lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom.

„Informatika“ je odgovorna prema fizičkom licu čije podatke prikuplja i obrađuje, ukoliko to lice dokaže da su podaci obrađivani suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.