8. Aký je termín predloženia dokumentácie na výpočet nákladov na správu a údržbu budovy, aby bola spracovaná v bežnom mesiaci?

Dokumentácia, ktorá bude odovzdaná do podateľne spoločnosti do 20. dňa v mesiaci, je spracovaná v aktuálnom mesiaci. Neúplná a nejasná dokumentácia bude spracovaná v nasledujúcom mesiaci po doplnení, kompletizovaní a spresnení oprávnenej osoby spolu s tou, ktorá prišla po 20. v mesiaci.