13. Čo znamená položka ODV – núdzové zásahy, ktoré sa zobrazili na účte?

Núdzové zásahy sú činnosti, ktoré sa vykonávajú bezodkladne s cieľom chrániť život a zdravie ľudí, ich bezpečnosť, chrániť majetok pred poškodením a uviesť stavbu, jej časti, prístroje, inštalácie a zariadenia do dobrého stavu, použiteľnosti a bezpečnosti. Takáto oprava sa účtuje cez konsolidovaný účet cez položku ODV – núdzový zásah. VKP Informatika Nový Sad neposudzuje neodkladnosť, ani neurčuje opodstatnenosť zásahu, ale koná podľa pracovného poriadku firmy, ktorá objekt udržiava. Objednávku nám predkladá firma, ktorá budovu udržiava a je potvrdená podpisom správcu bytového domu, ktorý je prítomný pri zásahu. Objednávku je možné realizovať v niekoľkých mesačných splátkach. Pre podrobné informácie o druhu práce a dynamike platieb je potrebné kontaktovať manažéra bytového družstva.