Чињенице

У тексту објављеном 19. јула 2011. изнети су нетачни и прилично конфузни подаци чиме је директно и извесно нанета штета Граду Новом Саду и ЈКП ИНФОРМАТИКА.

За израду Регистра Инвеститора ЈКП ИНФОРМАТИКА није добила новчану надокнаду. Град Нови Сад је наш оснивач а пројекти и апликације везане за рад Града и Градске управе раде се по годишњем плану и програму и нису посебно плаћени (сајт Града Новог Сада, сајт Градске пореске управе, Градске управе за спорт и омладину...)

Чињеница да смо један од ретких градова у Србији који су успешно конкурисали за средства Европске Уније треба да буде снажна информација грађанима а непровереним комбинацијама овде нема места јер се наноси штета управо грађанима. Пројекат Европске уније је потпуно одвојен од пројекта израде Регистра инвеститора.

Наиме, на основу Уговора о донацији закљученог између Европске уније и Града Новог Сада у септембру 2010. године, одобрена је донација Граду Новом Саду у износу од 292.289,09 еура за Пројекат „Web portal for investors with GIS“. Овај пројекат финансира ЕУ кроз Програм EXCHANGE којим руководи делегација ЕУ у Србији, а спроводи га Стална конференција градова и општина.

ОВАЈ ПРОЈЕКАТ НЕМА НИКАКВИХ ДОДИРНИХ ТАЧАКА СА ИЗРАДОМ РЕГИСТРА ИНВЕСТИТОРА, ШТО ЈЕ КАО ДЕЗИНФОРМАЦИЈА ПЛАСИРАНО У МЕДИЈЕ.

Дакле:
1. ЈКП ИНФОРМАТИКА је за потребе израде РЕГИСТРА ИНВЕСТИТОРА урадила следеће:
• Десктоп апликацију (за ажурирање података): снимање стања, израда пројекта (Oracle 10g designer, програмирање (Visual C#.NET 2008, Devexpress), тестирање, постављање продукционог окружења (sistem upravljanja bazom podataka Oracle 11g release 2), обука корисника, имплементација.
• WEB апликацију (увид у податке ажуриране десктоп апликацијом): програмирање (Drupal web framework, PHP)
2. Апликација ради! - умеће коришћења исте је на елементарном нивоу, само је потребно користити понуђене опције.
3. Вођење регистра инвеститора дефинисано је Законом о планирању и изградњи, као и Правилником о условима, начину и приступа, као и садржини регистра инвеститора. Тренутно у Регистру се налазе решења о изградњи од септембра 2009. године (како Правилник и дефинише) и подаци који су достављени Градској управи за урбанизам и стамбене послове од стране надлежних органа. Подаци се константно ажурирају и допуњују информацијама са пристиглих докумената. То су тренутно купопродајни уговори и извештаји инспекција.

Чланом 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ , бр. 72/09 и 81/09) је прописано да Регистар инвеститора предвиђа јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору и доступан је у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, а чланом 3. Правилника о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора („Службени гласник РС“, број 55/2010), су ближе утврђени подаци који се уносе у Регистар инвеститора, и то: за инвеститоре правна лица, матични број, ПИБ, назив и седиште, име овлашћеног лица, а за инвеститоре физичка лица: име и презиме, адресу, јмбг. Регистар инвеститора садржи све грађевинске дозволе почев од 11.09.2009. године (доношењем новог Закона о планирању и изградњи) па до даљњег. Поред грађевинских дозвола Регистар инвеститора садржи и уговоре о промету непокретности између инвеститора и купаца, које по службеној дужности Регистру инвеститора доставља Основни суд у Новом Саду, као надлежни суд за оверу. Поред грађевинских дозвола, Регистар инвеститора садржи и сва инспекцијска решења која добија од Градске управе за инспекцијске послове а која се односе на обуставу радова или затварање градилишта инвеститорима.

Регистар инвеститора омогућава свим заинтересованим лицима да могу да провере податке о инвеститору од кога желе да купе непокретност, да ли за то има дозволу, да ли се против њега води неки судски или инспекцијски поступак као и да ли је конкретну непокретност прометовао.

 

Нови Сад 20.јули 2011.