ОДВ-Променљиво одржавање зграде по уговору

Ознака услуге ОДВ
Назив услуге Променљиво одржавање зграде по уговору
Опис и начин обрачуна

Задужење променљивог одржавања зграде обрачунава се на основу уговора између скупштине стамбене заједнице и фирме извођача радова, а односи се на радове који се морају извести без одлагања у циљу заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стању исправности, употребљивости и сигурности (у складу са чланом 8. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова Сл.Гласник РС бр. 43/93). Начин расподеле задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице. Управник стамбене заједнице дужан је да овери задужење које се односи на променљиво одржавање.

Корисник уплате Фирма извођач радова на променљивом одржавању зграде по уговору.
Цена

Цена је дефинисана уговором.