Информационе Технологије

Захваљујући људским ресурсима и савременим, међусобно „оптиком“ повезаним Data Centrima, изграђеним у складу са ISO 27001 стандардом за управљање безбедношћу информација, Сектор за IT успешно реализује поверене му послове: развој и одржавање интегралног Информационог система Града Новог Сада, изградња и одржавање Општег Информационог Система (ОИС) Града Новог Сада (регистри становништва, организација и просторних јединица), IT подршка комуналној делатности Обједињене обраде и нaплате комуналних услуга, развој и одржавање информационог система ЈКП „Информатика“, дигитализацијом културне баштине Града Новог Сада, Internet service Providing, израда Web апликација и израда и хостовање Интернет презентација, развој сервиса еУправе Града... Услуге Data Centra као што су space hosting, data housing, server housing... је још један сегмент пословања Сектора за IT.

Послови

1. Служба за пројектовање и програмирање софтверских решења и информационих система

 • Општи информациони систем града - ОРЕГ
 • ОРЕГ (Општи Регистри Града) је референтни скуп регистара који представљају основ функционисања значајног броја Информационих система Града. Тренутно се састоји од:
  • Адресног подсистема (Насеља, Улице, Адресе, Групе адреса [Месне заједнице, Општине, Делови града, Сегменти улица ...]
  • Регистра Катастарских општина, парцела ...
  • Регистра просторних јединица (простори стамбене намене, пословни простори, помоћни простори ...)
  • Регистра правних лица
  • Регистра становништва
 • Информациони систем градских управа
  • Скупштина града

  • Припрема материјала за седнице Скупштине града
  • Служба Скупштине града

  • Библиотека
  • Служба извршних органа

  • Евиденција и праћење аката
  • Градско веће

  • Припрема материја за седнице Градског већа
  • Градска управа за саобраћај

  • Књиговодствени систем
  • Градска управа за урбанизам и стамбене послове

  • Евиденција општински станова
  • Урбанистичке грађевинске дозволе
  • Легализација
  • Градска управа за привреду

  • Регистар радњи и радних организација
  • Градска управа за финансије

  • Трезор
  • Књиговодствени систем
  • Евиденција кадрова
  • Обрачун зарада
  • Евиденција и праћење аката
  • Градска пореска управа

  • Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
  • Писарница
  • Градска управа за образовање

  • Књигиводствени систем Градска управа за социјалну и дечију заштиту
  • Евиденција накнада из области дечије заштите
  • Евиденције инвалида
  • Евиденције бораца
  • Евиденције избеглих и прогнаних лица
  • Градска управа за опште послове

  • Матичне књиге
  • Писарница
  • Бирачи
  • Књиговодствени систем месих заједница Служба за заједничке послове
  • Књиговодствени систем
  • Градске робне резерве

  • Књиговодствени систем
  • Заштитник грађана

  • Евиденција и праћење аката
 • Информациони системи и софтверска решења за јавна и јавна комунална предузећа
  • Црвени крст

  • Евиденција корисника помоћи
  • Центар за социјални рад

  • Евиденција смештаја у установе социјалне заштите
  • ПУ Радосно детињство

  • Пословни систем боравка деце у предшколским установама
  • Обрачун зарада
  • Евиденција кадрова
  • ЈГСП "Нови Сад"

  • Пословни систем Јавног градског саобраћајног предузећа
  • Књиговодствени систем
  • Обрачун зарада
  • Евиденција кадрова
  • Градски информативни центар "Аполо"

  • Књиговодствени систем
  • Обрачун зарада
  • Евиденција кадрова
  • ЈП СПЦ "Војводина"

  • Књиговодствени систем
  • Обрачун зарада
  • Евиденција кадрова
  • АД "Урбиспројект"

  • Књиговодствени систем
  • Обрачун зарада
  • Евиденција кадрова
  • ЈП "Градско зеленило"

  • Закуп кабина - Штранд
  • ЈП Завод за изградњу градa

  • Евиденција купљених станова
  • ДП "Геоплан"

  • Пословни простори
  • Радне организације
  • Деловодник ЈКП Чистоћа

  • Обрачун зарада
  • Евиденција кадрова
 • ИБС (Informatika Billing System)
 • Систем за наплату комунално-стамбених и осталих услуга и производа у основи намењен свим срединама (регије, општине, градови, насеља...) у којима постоји потреба за масовном наплатом. Основни сегменти ИБС-а су:
  • прикупљање улазних података од пружалаца сервиса (потрошачи, очитања мерних уређаја, цене и начини обрачуна ...)
  • обрачуни и рекапитулације
  • нуђење нових услуга и производа
  • награђивање уредних платиша
  • штампање и слање рачуна
  • наплата стамбено-комуналних услуга
 • Информациони систем ЈКП Информатика
 • Омогућава аутоматизацију процеса у оквиру ЈКП Информатика, и обухвата:
  • књиговодствено-пословни информациони систем
  • пословни систем обједињене наплате за физичка лица
  • пословни систем обједињене наплате за правна лица
 • WЕБ презентације
 • Реализују се уз коришћење модерних алата Друпал, АЈАX, јQuеry и примену савремених технологија Wеб 2.0 стандард (интерфејс приступачан крајњем кориснику, прегледан, лак за навигацију), Content Мanagement System (CMS) који омогућује ажурирање садржаја презентације од стране крајњег корисника, Search Engine Optimisation (SЕО) за модерну структуру и навигацију која омогућује високо рангирање на претраживачима, такође, подржавају вишејезичност, претрагу презентације, систем вести, систем приказивања мултимедијалних и графичких садржаја...

2. Служба за системски софтвер и администрацију

 • подршку функционисању сервера, инсталацију и администрацију серверских платформи
 • администрацију базе података
 • администрацију, надзор, дефинисање права приступа, антивирусну заштиту рачунарских мрежа
 • консултантске услуге

 

Визија

Уз активно промовисање информационих технологија у окружењу, као и имплементацију савремених сазнања и стално унапређење знања и вештина, визија развоја ИТ сектора подразумева даљи развој и одржавање Општег информационог система града, Система наплате ЈКП Информатика (IBS), Информационог система градских управа, као и успостављање е-управе Града Новог Сада, као ефикасног начина унапређења услуга које пружа локална управа грађанима. Ефикасан начин подразумева, пре свега, аутоматизацију унутрашњег пословања локалне управе интегрисањем у јединствени информациони систем, адекватно складиштење података, брзи приступ информацијама и документацији (documentflow, workflow) а затим и развој сервиса грађанима, јавности, пословним субјектима, запосленима у управи и осталим владиним субјектима.