Frequently Asked Questions

Уколико је странка у колективном типу становања у којем постоји легитимно изабрани Председник Скупшине зграде, промену броја чланова домаћинства мора да овери потписом и печатом Председник Скупштине зграде.

Одјава умрлог члана домаћинства са адресе простора која је идентична адреси пребивалишта из л.к. врши се на основу Извода из Матичне књиге умрлих.

Уколико зграда нема Председника Скупштине зграде странка је дужна да изврши промену броја чланова домаћинства тако што подноси Захтев који поред њега уз навођење броја л.к. потписују и најмање два члана Скупштине зграде (потпис члана и број л.к.) са истог водомера. Уколико је у питању индивидуални тип становања и за простор је везан један водомер, Захтев оверава својим потписом и број л.к. власник простора. Уколико се више простора налази на једном водомеру потребно је да Захтев потпишу подносилац захтева и већина власника простора уз навођење броја л.к. У случају да се број чланова своди на нулу или ако власник не може постићи договор са осталим власницима простора, потребна је оверена изјава два сведока.

Комунално-стамбене услуге могу се платити на следећим уплатним местима:

Пословнице

Уједно Вас молимо да у периоду исплате пензија, уколико сте у прилици, ваше обавезе платите у поподневним сатима и тако избегнете чекање у редовима.

Право на субвенцију односи се на следеће стамбено-комуналне услуге: грејање, хладну воду, топлу воду и чистоћу. Ово право могу остварити поједине категорије грађана.
За детаљније информације о начину остваривања права на субвенцију корисници треба да се обрате надлежнима у Градској кући, Трг слободе 1.

Сваки корисник /стар-нови/ има обавезу да о свим променама које су од значаја за утврђивање његових обавеза везаних за стамбено-комуналне услуге обавести ЈКП “Информатика” Нови Сад у року од 15 дана од дана настале промене.
У случају промене власника стана корисник се може обратити обратити ЈКП “Информатика” Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 - радно време од 7,30 до 14,30 часова. Потребно је приложити фотокопију одговарајућег документа (уговор, решење о наслеђивању, извод из земљишњих књига и сл.) и личну карту новог корисника на увид. Додатне информације на телефон (021) 4895-163 или имејл: stanovi@nsinfo.co.rs

Рачун се фактурише за цео календарски месец и није га могуће  поделити или изменити. На благајнама ЈКП "Информатика" Нови Сад могуће је извршити делимичну уплату рачуна за комунално-стамбене услуге.

  • на висину износа

Странке најчешће упућују рекламације на висину износа рачуна. Задужења за све сервисе на рачуну добијају се од даваоца услуга. Уколико је евентуално дошло до грешке од стране даваоца услуга , исти доставља књижно одобрење на основу кога се умањује (сторнира) задужење и тако умањен рачун може се платити на нашем шалтеру односно уплатницом у пошти - банци.
Уколико странка има рекламацију на поједине сервисе на рачуну, исте се решавају на самом шалтеру рекламација, а уколико постоји потреба странка се упућује код давалаца услуга – комуналних предузећа.

  • на нередовно очитавање  водомера и износа задужења сервиса хладна вода

За рекламације на сервис хладна вода, а у вези са утрошком и обрачуном, корисник може да се обрати на сваком шелтеру рекламација у пословницама ЈКП "Информатика" Нови Сад и у канцеларији за рекламације на Бул. цара Лазара 3. Уколико странка добије књижно одобрење од ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, а задужење за утрошену хладну воду је и даље високо, потребно је да се обрате ЈКП „Информатика“ Нови Сад у канцеларију за рекламације на Бул. цара Лазара 3, како би кориснику било омогућено да плаћа рачун на рате. Број рата зависи од износа на рачуну. Уколико исправљен рачун желе да плате у целости, такав рачун могу да плате само на шалтеру ЈКП „Информатика“ Нови Сад.
Ако се корисник индивидуалног водомера жали на нередовно очитавање водомера, може сам да га очита и да стање пријави на  бројеве телефона ЈКП „Водовод и канализација" Нови Сад  021/ 48-83-364,48-83-371

  • недостатак објашњења ставки на фактури за пословни простор

објашњење ставки налази се на полеђини СВАКЕ фактуре

  • висок рачун за трошкове утрошене енерије за загревање топле воде 

Укупни трошкови енергије везани за одређену подстаницу деле се на укупан број чланова везаних за ту подстаницу. Динарски износ за сваки месец ЈКП „Информатика“ Нови Сад добија од ЈКП „Новосадска  топлана“ Нови Сад. У случају да корисник жели да рекламира рачун потребно је да се обрати на телефон 48-81-188 ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Обзиром на специфичност посла, на сва питања везана за правна лица и пословне просторе –
(промена седишта правног лица, назива, правног статуса, имена корисника, намене простора, корисника или власника простора и сл.) одговоре можете добити позивом на телефон 021/4895-163 или  путем имејла lokali@nsinfo.co.rs
Ми ћемо вас упутити око процедуре и документације коју треба да прибавите.