Појашњење сервиса

УКУ - Укупно

Ознака услуге УКУ
Назив услуге

Укупно

Опис и начин обрачуна

Представља збир износа свих услуга на рачуну.

ГРЕ - Грејање

Ознака услуге ГРЕ
Назив услуге

Грејање

Опис и начин обрачуна

Ова накнада се плаћа за испоруку топлотне енергије за загревања станова и одржавање подстаница.
У кућама и становима које немају уграђене калориметре и разделнике, грејна површина стана/куће увећана за припадајући процентуални део загреваних заједницких просторија множи се износом који зависи од броја дана грејања у конкретном месецу и јединичне цене грејања по квадратном метру.
За кориснике у чијој је подстаници уграђен калориметар, а у грејна тела разделник, потпрошња се израчунава по посебном софтверу лиценцираном од стране произвођача а у рачун-признаницу се само директно преузима, без додатних прерачунавања.
Разлика између стварног износа и оног који је аконтативан у прелазном периоду (до почетка грејне сезоне) се рефундира у редовним месечним износима током грејне сезоне.

Корисник уплате

ЈКП "Новосадска топлана", Нови Сад

Цена

3,5937 дин/м2 дневно (107,81 дин/м2 месечно)

За утрошену енергију             5,94 дин/kWh

Зa инстaлисaну снaгу            265,87 дин/kWh

ТПВ - Енергија за загревање воде

Ознака услуге ТПВ
Назив услуге

Утрошена енергија за загревање топле воде

Опис и начин обрачуна

Укупни трошкови енергије, везани за конкретну подстаницу, а добијени од ЈКП "Новосадска топлана", се деле на све чланове домаћинства у свим становима који се преко ње снабдевају, а затим се сваком поједином стану обрачунава део сразмеран броју чланова домаћинства за топлу воду.

Корисник уплате

ЈКП "Новосадска топлана", Нови Сад

Цена

266,49 дин/м3

ХЛВ - Хладна вода

Ознака услуге ХЛВ
Назив услуге

Хладна потрошна вода

Опис и начин обрачуна

Потрошачима са територије насељеног места Нови Сад, водомери се очитавају сваког месеца, а водомери са територије других насељених места у Граду Новом Саду се очитавају сваки други месец (при томе се, оног месеца када се водомери не очитају, потрошачи задужују аконтативно у висини просечног месечног утрошка). Водомере очитавају инкасанти ЈКП "Водовод и канализација" или сами потрошачи ако то желе, који у том слуцају пријављују стање са водомера око 25.-ог у месецу на телефон 48 83 364, 48 83 366, за пословне потрошаче 48 83 367, 48 83 374.
Постоје и ситуације када један водомер снабдева више стамбених улаза, али и када један улаз учествује у расподели утрошка са више водомера. Укупна потрошња тако узетих водомера и улаза дели се на све чланове домаћинства у одговарајућим становима, а затим се припадајући део множи јединичном ценом по кубном метру. Због тога је изузетно важно пријавити тачан број чланова домаћинства (за скупштине станара тај број пријављује председник скупштине зграде).
Цена по кубном метру зависи од групе водомера (индивидуални, колективни или пословни потрошачи) а блок-тарифа се примењује према званичном тумачењу рационалне потрошње (тренутно је то 5 кубних метара по члану домаћинства за хладну потрошну воду). До ове границе примењује се редовна цена по кубном метру, а изнад ње увећана цена по блок-тарифи.
У случајевима када се узима аутоматска процена (дакле, не и код непосредног очитавања) неискоришћено право до границе рационалне потрошње се преноси у први наредни месец када стање водомера буде непосредно очитано.

Корисник уплате

ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад

Цена

- Индивидуални потрошачи, рационална потрошња: 88,96 дин/м3

- Колективни потрошачи, рационална потрошња: 88,96 дин/м3

- Блок-тарифа за индивидуалне и колективне потрошаче: 162,95 дин/м3

- Пословни потрошачи: 209,45 дин/м3

ЧИС – Чистоћа

Ознака услуге ЧИС
Назив услуге

Чистоћа

Опис и начин обрачуна

Број чланова домаћинства за чистоћу множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате

ЈКП "Чистоћа", Нови Сад

Цена

162,69 дин месечно по члану домаћинства

Ценa сервиса Сремски Карловци:

стамбени простор 102,33 дин/чл
I група пословног простора 459,00 дин/локалу
II група пословног простора 1048,70 дин/локалу
III група пословног простора 1572,50 дин/локалу
IV група пословног простора 2097,40 дин/локалу
V група пословног простора 2621,20 дин/локалу
 

СТР - Заједничка струја

Ознака услуге СТР
Назив услуге

Заједничка струја

Опис и начин обрачуна

Од Електродистрибуције се на нивоу струјомера за заједничку струју (осветлење, лифт, подстаница,...) добија укупни месечни износ у динарима, који се дели на све Чланове домаћинства у свим становима стамбених улаза везаних за поједини струјомер.На један струјомер може бити везано више улаза и обрнуто, а тако добијена укупна специфична вредност множи се бројем чланова домаћинства за заједничку струју.

Корисник уплате

ЕПС „Снабдевање“

ДИМ - Димничарина

Ознака услуге ДИМ
Назив услуге

Димничарина

Опис и начин обрачуна

чишћење димовних објеката и вентилационих канала, а обрачунава се за сваки објекат који је укључен у систем обједињене наплате у Новом Саду.

Корисник уплате

ЈКП „Стан“ Нови Сад

Цена

1 дин/м2

ДЕР - Дератизација и дезинсекција

Ознака услуге ДЕР
Назив услуге

Дератизација - дезинсекција

Опис и начин обрачуна

Површина стана множи се са јединичном ценом. Ова ставка се не обрачунава за насељена места Ченеј, Кисач и Степановићево.

Корисник уплате

ДД "Циклонизација" Нови Сад

Цена

- Индивидуални корисници: 0,4294 дин/м2
- Пословни корисници: 1,5030 дин/м2

Цена сервиса Сремски Карловци:
стамбена намена  0,4294 дин/ m²
пословна намена  1,503 дин/ m²
 

ЕКО - Екологија

Ознака услуге ЕКО
Назив услуге

Екологија

Опис и начин обрачуна

Корисна површина стана множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате

Градска управа за заштиту животне средине

Цена

Домаћинства: 1 дин/м2 месечно

Цена сервиса Сремски Карловци:

колективно становање                                             0,90 дин / m²
индивидуално становање                                        0,40 дин/ m²

ЗАК - Закупнина

Ознака услуге ЗАК
Назив услуге

ЗАК - Закупнина

Опис и начин обрачуна

Закуп станова у друштвеној својини, обрачун је регулисан Законом о становању Сл.гласник РС бр.27/97, 43/2001, 28/2002, 82/2009

Корисник уплате

Република Србија

Цена

Цена се мења сваких 6 месеци у зависности од коефицијента који одређује Министарство грађевине Републике Србије

КАМ - Затезна камата

Ознака услуге КАМ
Назив услуге

Затезна камата

Опис и начин обрачуна

За неблаговремено плаћене трошкове из претходних месеци, зарачунава се законскa затезнa каматa према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Корисник уплате

Корисници уплата (предузећа и други даваоци услуга) на чијим ставкама је настало кашњење уплате.

ОДФ - Одржавање-текуће

Ознака услуге ОДФ
Назив услуге

Текуће одржавање зграда

Опис и начин обрачуна

Обрачун овог сервиса регулисан је уговором између скупштине зграде и фирме која одржава стамбену зграду. У овај сервис обично спадају дежурства, спремање заједничких просторија и слично, а расподела укупних трошкова се (у зависности од уговора) може вршити по члану домаћинства, по квадратном метру стамбене површине или једнако за сваки стан.Укупни трошкови зависе од техничке опремљености стамбене зграде (лифт, хидрофор, хидроцел,...).

Корисник уплате

Фирма која одржава стамбену зграду по уговору

Цена

Цена варира, у зависности од уговора између скупштине зграде и фирме која одржава стамбену зграду.

ОДВ - Одржавање - променљиво

Ознака услуге ОДВ
Назив услуге

Променљиви трошкови одржавања

Опис и начин обрачуна

Обрачун ове ставке регулисан је уговором између скупштине зграде и фирме која одржава стамбену зграду, а зависи од обима интервенције коју је овлашћено лице скупштине зграде захтевало и оверило својим потписом на посебном радном налогу.
Расподела укупних трошкова врши се по члану домаћинства, по квадратном метру стамбене површине или једнако за сваки стан, у зависности од уговора.

Корисник уплате

Фирма која одржава стамбену зграду по уговору

Цена

Цена зависи од уговора и учињене услуге.

ОДК - Одржавање по уговору

Ознака услуге ОДК
Назив услуге

Трошкови одржавања по уговору

Опис и начин обрачуна

Обрачун овог сервиса регулисан је уговором између скупштине зграде и фирме која одржава стамбену зграду. За веће инвестиције,  износ може да се подели на више месеци.

Корисник уплате

Фирма која одржава стамбену зграду по уговору

ОДД - Одржавање лифтова

Ознака услуге ОДД
Назив услуге

Одржавање лифтова

Опис и начин обрачуна

Обрачун овог сервиса регулисан је уговором између скупштине зграде и фирме која одржава стамбену зграду, а зависи од обима интервенције коју је овлашћено лице скупштине зграде захтевало и оверило својим потписом на посебном радном налогу. Такође се односи и за редовно одржавање лифтова. Расподела укупних трошкова врши се по члану домаћинства, по квадратном метру стамбене површине или једнако за сваки стан, у зависности од уговора.

Корисник уплате

Фирма која одржава стамбену зграду по уговору

Цена

Цена зависи од уговора и учињене услуге.