Скупштине станара

За новосадску културу становања.
Функционисање стамбене зграде је велика одговорност која, уз добру вољу свих учесника не мора да буде и тешка обавеза. Нови Сад је град у коме је последњих година станоградња у великом порасту. За несметано функционисање градских комуналних служби од велике је важности добра организација и сарадња грађана са надлежним службама.

Закон и уредба

Законом о одржавању стамбених зграда и Уредбом о одржавању стамбених зграда и станова се ближе уређују сва питања од значаја за функционисање стамбене зграде. Стамбена зграда има својство правног лица у пословима који се односе на одржавање и коришћење зграде. За квалитетније колективно становање неопходно је организовање како превентивног одржавања тј. сталне исправности, употребљивости и сигурности свих уређаја, инсталација и опреме у згради,- тако и корективно одржавање којим се спречава или отклања опасност по живот, здравље и имовину људи, односно сигурност корисника зграде и саме околине.