Krovovi
Grad
Tvrdjava
Dunavski park
Strand

УВЕК НА УСЛУЗИ СВИМ ГРАЂАНИМА НОВОГ САДА
ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД

Послове обједињене наплате комунално-стамбених и других услуга обавља ЈКП „Информатика“ Нови Сад у своје име, а за рачун...
Огранак за телекомуникационе технологије бави се пословима изградње, одржавања и пружања услуга телекомуникационог система.
Сектор за ИТ успешно реализује послове: развој и одржавање интегралног Информационог система Града Новог Сада, изградња и...
Служба за дигитализацију активно реализује утврђени програм домаће и међународне презентације културне баштине града Новог Сада.
 

Омогућена олакшица за плаћање комунално-стамбених услуга

У складу са Закључком Скупшине Града Новог Сада од 26. маја 2017. године, корисницима комунално-стамбених услуга, који имају неизмирена потраживања по рачунима обједињене наплате, омогућена је олакшица за плаћање комунално-стамбених услуга. Закључак Скупштине Града Новог Сада налази се у прилогу. За детаљније информације можете се обратити ЈКП "Информатика" Нови Сад. Закључак Скупшине Града Новог Сада

 

Обaвeштeњe o oбрaди пoдaтaкa o личнoсти

JКП „ Инфoрмaтикa“ Нoви Сaд, Булeвaр цaрa Лaзaрa бр.3 (у дaљeм тeксту: „Инфoрмaтикa“) oбaвeштaвa дa , пoступajући у склaду сa члaнoм 15. Зaкoнa o зaштити пoдaтaкa o личнoсти („Службeни глaсник РС“ бр.97/2008,104/2009,68/2012,107/2012), личнe пoдaткe o физичким лицимa, влaсницимa и кoрисницимa стaмбeних jeдиницa oднoснo кoрисницимa кoмунaлних услугa прикупљa нa oснoву Одлуке о обједињеној наплати комунално - стамбених и других услуга, oбрaђуje, кoристи и чувa у склaду сa Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти. прочитајте више

Наши партнери